琄 Kayt Formu
 

Videolarımız
Etkinliklerimizden görüntüler...

Eğitim Kadromuz
Profesyonel Eğitmenlerimizi daha iyi tanıyalım...

Teşekkür Mektupları


ANKET

LİNKLER
Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

 

 
EP襤LEPS襤

  Epileptik n繹bet (Sara), beyindeki h羹crelerin kontrol edilemeyen, ani, a覺r覺 ve anormal dearjlar覺na bal覺 olarak ortaya 癟覺kan bir durumdur. Beyin, insan v羹cudunun ana kumanda merkezi gibidir. Beyin h羹creleri aras覺ndaki uyumlu 癟al覺ma, elektriksel sinyallerle salan覺r. N繹betin nedeni, bir t羹r beklenmeyen elektriksel uyar覺 olarak d羹羹n羹lebilir. K覺saca; epileptik n繹bet beynin kuvvetli ve ani elektriksel boal覺m覺 sonucu oluan k覺sa s羹reli ve ge癟ici bir durumdur.
Epilepsi, d羹nyan覺n her b繹lgesinde, erkek ve kad覺nda, her t羹rl羹 覺rkta ve yakla覺k 100 kiide bir oran覺nda g繹r羹lebilen bir hastal覺kt覺r.
   Hastalar覺n yakla覺k yar覺s覺nda belirli bir neden bulunamaz. Belli bir grup hastada ise; gebelikte olabilen beyin gelime problemleri, doum s覺ras覺ndaki nedenler, menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin t羹m繹rleri, zehirlenmeler veya ciddi ba yaralanmalar覺 epileptik n繹betlere yol a癟abilir.
   N繹betin nedeni t羹m繹r ya da baka bir hastal覺k deilse, epilepsinin ilerlemesi s繹z konusu deildir, bazen yala birlikte n繹bet s覺kl覺覺 da azalabilir. Epilepsi n繹betleri, 癟ou zaman insana 癟ok uzun s羹r羹yor gibi gelse de 1-3 dakika i癟inde kas覺lmalar biter ve hastalar belli bir s羹re sonra n繹bet 繹ncesindeki normal aktivitelerini kazan覺rlar.
   Epilepsi n繹betleri, deiik tiplerde olabilir. N繹betler; b羹y羹k (genel, jeneralize tonik-klonik, grand mal, kas覺lma-癟覺rp覺nma ile karakterize) ya da k羹癟羹k (k覺smi, parsiyel, sadece y羹z, kol ya da bacakta kas覺lma [basit parsiyel] veya anlams覺z konuma ve davran覺lar ile karakterize [kompleks parsiyel]) n繹betler eklinde ortaya 癟覺kabilir. Ayr覺ca k覺sa s羹reli (5-10 saniye), g繹zlerini dikip sabit bakma, bu anda cevaps覺zl覺k eklinde, kas覺lmas覺z dalma n繹betleri (absans) ile; 繹zellikle sabahlar覺 uykudan uyand覺ktan sonraki d繹nemlerde ortaya 癟覺kan ve kollarda s覺癟rama-atmalar tarz覺nda myoklonik n繹betler de olabilir.
  
   Epilepsi bula覺c覺 bir hastal覺k deildir. Epilepsili kiinin hastal覺覺n覺n bakalar覺 taraf覺ndan bilinmemesi i癟in bir neden yoktur. Yak覺n arkadalar覺n覺z, akraba ve komular覺n覺z, 繹retmeniniz hastal覺覺n覺z hakk覺nda bilgi sahibi olmal覺d覺r.
   Epilepsili kii evlenebilir ve 癟ocuk sahibi olabilir. Bayanlar hamile kalmadan 繹nce mutlaka doktoru ile g繹r羹melidir. Tedavide kullan覺lan ila癟lar覺n 癟ocuk 羹zerine deiik etkileri nedeniyle; gebelik 繹ncesi n繹betlerin tipine ve durumuna bak覺larak uygun ila癟 ve dozu doktor taraf覺ndan d羹zenlenmelidir.
   Epilepsi tan覺s覺nda en 繹nemli nokta; n繹betler hakk覺nda verilen bilgidir. zellikle n繹beti g繹ren kiinin doktor taraf覺ndan dinlenmesi gerekir. Genel fizik ve n繹rolojik muayene yap覺ld覺ktan sonra bavurulacak ilk laboratuar inceleme arac覺; elektroensefalografi (EEG)'dir. Bu tetkik, sa癟l覺 deriye elektrotlar yap覺t覺r覺larak beyin dalgalar覺n覺n kaydedildii bir y繹ntemdir. Epilepsi hastal覺覺 tan覺s覺n覺n konulmas覺nda en 繹nemli tetkiktir. Bilgisayarl覺 beyin tomografisi (BBT) ve magnetik rezonans incelemesi (MRI) epilepsi n繹betlerine neden olan olaylar覺n ortaya konmas覺nda yard覺mc覺 olabilir.
   Epilepsi ila癟la ya da cerrahi olarak tedavi edilebilen, 癟ou hastada (%70-75) tek ila癟la n繹betlerin kontrol alt覺na al覺nabildii bir hastal覺kt覺r. Epilepsili hasta ilac覺n覺 kullanarak aktif ve baar覺l覺 bir yaam s羹rebilir. Epilepsi tedavisinde kullan覺lan ila癟lar; hastan覺n ya覺na, fiziksel durumuna ve n繹bet tipine g繹re uzman doktor taraf覺ndan verilmelidir. Bilin癟sizce kullan覺lacak ila癟, n繹betleri 繹nlemedii gibi istenmeyen yan etkilere de neden olabilir.
   Eer tedavi ile n繹betler bir ka癟 y覺l (hastan覺n durumuna g繹re 2-4 y覺l gibi) arka arkaya g繹r羹lmezse, doktor kontrol羹nde ila癟lar覺n azalt覺l覺p kesilmesi denenebilir. N繹betler tekrarlamazsa tedaviye son verilir, tekrarlarsa tedaviye yeniden balan覺r. 襤lac覺n kesilmesi, mutlaka hastay覺 izleyen doktor taraf覺ndan karar verilmesi gereken 繹nemli bir konudur.

Epilepsi Hakk覺nda Bilinmesi Gereken Konular
  1. Epilepsi k覺sa s羹reli n繹betler eklinde tekrarlayan, beyinden kaynaklanan bir hastal覺kt覺r. N繹betler ila癟la durdurulabilir.
  2. Epileptik bir hastay覺 a覺r覺 kollamaya, takip etmeye ve gereinden fazla ilgi g繹stermeye gerek yoktur.
  3. Epilepsi hastal覺覺 olan kii a覺r覺 uykusuz kalmamal覺, g羹nde en az 7-8 saat uyumal覺d覺r.
  4. A覺r覺 癟ay, kahve ve kolal覺 i癟eceklerden ka癟覺n覺lmal覺, gece a覺r yemek yenmemelidir.
  5. Uzun s羹reli ve yak覺ndan televizyon seyredilmemeli ve fazla bilgisayar kullan覺lmamal覺d覺r.
  6. Epileptik hasta, a覺r覺 efor sarf etmemeli ve bunu gerektiren sportif faaliyetlerden ka癟覺n覺lmal覺d覺r.
  7. Alkoll羹 i癟ecekler, n繹bet oluumuna yol a癟abilecei ve epilepsi ila癟lar覺n etkilerini deitirebilecei i癟in kesinlikle kullan覺lmamal覺d覺r.
  8. A癟 kal覺nmamal覺d覺r.
  9. Y羹ksek yerlerin kenar覺nda bulunulmamal覺 ve ate gibi yak覺c覺 olabilecek yerlerden uzakta durulmal覺d覺r.
  10. Meslek se癟iminde dikkat edilmelidir. Epileptik hastalar; askerlik, polislik, of繹rl羹k, berberlik, inaat ve kaynak i癟ilii gibi meslekleri se癟memelidir.
  11. Motorlu ta覺t kullan覺lmamal覺d覺r. 3 y覺ldan fazla bir s羹rede n繹bet ge癟irmeyenlerde ve EEG'leri normal olanlarda m羹saade edilebilir.
  12. Epilepsili hasta elinden geldiince 羹z羹lmemeli, olur olmaz eyleri dert etmemelidir.
  13. Epilepsili kii evlenebilir ve 癟ocuk sahibi olabilir. Epileptik kii evlenecek ise ei hastal覺覺n覺 bilmelidir. Bayanlar hamile kalmadan 繹nce mutlaka doktoru ile g繹r羹melidir.
  14. Al覺nan ila癟lar覺n hastal覺覺 tamamen ge癟irmeyebilecei bilinmelidir. Ama ila癟lar n繹bet gelmemesini ya da say覺s覺n覺n azalmas覺n覺 salayacakt覺r.
  15. 襤la癟lar, d羹zenli ve mutlaka 繹nerildii ekilde kullan覺lmal覺d覺r.
  16. N繹bet ge癟irilme say覺s覺 ile g羹n ve saatleri kaydedilmelidir.
  17. D羹zenli aral覺klarla doktor kontrol羹ne gidilmelidir.
  18. Hastalar, yan覺nda iyi y羹zme bilen birisi olmak art覺yla denize girebilir, fakat uzun s羹re denizde ve g羹ne alt覺nda kalmamal覺, a覺r覺 yorulmamal覺d覺r.
  19. Epilepsi k覺smen de olsa hayat覺n覺z覺 etkileyebilir, ama normal, aktif bir hayat s羹rmenizi engellemez. Baz覺 meslekler d覺覺nda yapamayaca覺n覺z hi癟bir ey yoktur.
  20. Epilepsi 癟al覺man覺za ve iinizde baar覺l覺 olman覺za engel olacak bir hastal覺k deildir. Unutmay覺n覺z ki; d羹nyada bir 癟ok 羹nl羹 ve baar覺l覺 insan da epilepsi hastal覺覺na sahiptir.

Epileptik N繹bet Ge癟iren Bir Hastaya Ne Yap覺lmal覺?

Yap覺lmas覺 Gerekenler
  Sakin olun, hastan覺n ba ve v羹cudunu yana 癟evirin.
  N繹bet s覺ras覺nda yaralanmas覺n覺 繹nleyin (Ba覺n覺 yere vurmas覺n覺, yataktan d羹mesini 繹nleyin. evresindeki kesici ve yaralay覺c覺 cisimleri uzaklat覺r覺n).
  Yakas覺n覺 ve varsa s覺k覺 giysilerini gevetin.
  Eer bilin癟siz hareketler yap覺yorsa, sert olmayan hareketlerle engelleyin.
  N繹bet an覺nda neler yapt覺覺n覺 iyice g繹zleyin ve bunlar覺 doktorunuza anlat覺n.
  Hasta kendine gelene kadar yan覺ndan ayr覺lmay覺n.
  M羹mk羹nse doktoruna bilgi verin.

Yap覺lmamas覺 Gerekenler
  Panik yapmay覺n.
  Hastay覺 telaland覺rmay覺n.
  Az覺n覺 a癟mak i癟in uramay覺n, dileri aras覺na bir ey koymaya 癟al覺may覺n.
  Dilin 覺s覺r覺lmas覺n覺 繹nemsemeyin.
  Yiyecek-i癟ecek veya ila癟 vermeyin.
  Zor kullanarak engel olmay覺n, yat覺t覺r覺c覺 davran覺lar i癟inde olun.
  Yapay solunum ve kalp masaj覺 uygulamay覺n.
  Uyar覺c覺 olduu d羹羹n羹lerek yap覺lan souk su d繹kme, tokat atma, ar覺 verme gibi hareketler yapmay覺n.

  
     
 
Duyurular
 
     

Yararlı Bilgiler
Otizm nedir ?
Otizm ile Yaamaya Balamak?
Zeka Problemleri
renme G羹癟l羹kleri
Kekeleme
Fonolojik Bozukluk
Bedensel Engel
fke N繹betleriyle Baa 覺kmak
Pasif-Agresif Kiilik Bozukluu
Zihinsel Engellilerde Aile Eitiminin nemi
Mental Reterdasyon (zihinsel gerilik)
Disleksi
Down Sendromu
Zihinsel z羹rl羹 Bireyin zellikleri
Asperger Sendromu
A覺r覺 Hareketlilik (hiperaktivite)
Cerebral Palsy (beyin felci)
Rett Sendromu
Epilepsi (sara)