琄 Kayt Formu
 

Videolarımız
Etkinliklerimizden görüntüler...

Eğitim Kadromuz
Profesyonel Eğitmenlerimizi daha iyi tanıyalım...

Teşekkür Mektupları


ANKET

LİNKLER
Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

 

 
Cerebral Palsy (beyin felci)

  Serebral Paralizi'nin (SP) literat羹rde bir 癟ok tan覺m覺 vard覺r. Ancak 癟ok genel anlam覺yla bir tan覺m yapacak olursak, doum 繹ncesi, doum s覺ras覺nda yada doum sonras覺 herhangi bir nedenle beynin hasar g繹rmesi sonucu oluan motor (ve baz覺 durumlarda mental) bozukluktur. SP adale tonusunda bozukluk, anormal post羹r (duru bozukluu) ve bozuk hareket g繹r羹n羹m羹yle kar覺m覺za 癟覺kar. SP geliimsel bir bozukluktur. Motor fonksiyonlarda bozukluun yan覺nda, duyu bozukluu (sensory disfonksiyon), nistagmus, strabismus (g繹zde kayma, titreme gibi bozukluklar), zeka gerilii (mental retardasyon), davran覺 bozukluklar覺, 繹renme g羹癟l羹kleri, dil-konuma bozukluklar覺 ve a覺z-di problemleri de g繹r羹lebilir.
   SP'nin tan覺m覺 ve tedavisinde 繹nemli bir arat覺rmac覺 fizyoterapist olan Bobath, SP'yi "hen羹z gelimemi beyinde ortaya 癟覺kan lezyonun santral (merkezi) sinir sistemi oluumunu etkilemesi" olarak tan覺mlamaktad覺r.
   Beyinde motor b繹lgenin (kol-bacaklar覺n tam kullan覺m覺, y羹r羹me, yemek yeme, merdiven 癟覺kma gibi g羹nl羹k yaam覺 s羹rd羹rmeye yarayan hareket yeteneini salayan beyin b繹lgesi) geliimi 7-8 yalar覺nda tamamlan覺r. Hamilelik d繹neminin balang覺c覺ndan 7-8 yalar覺na kadar beyinde oluabilecek herhangi bir problem bu b繹lgenin fonksiyon bozukluu olarak kar覺m覺za 癟覺kar. Ortaya 癟覺kan tablo ise Serebral Paralizi olarak adland覺r覺l覺r. SP'de beyin hasar覺 ilerleyici deildir. Fakat ortaya 癟覺kan sorun 繹m羹r boyu devam eder.
   SP'nin g繹r羹lme s覺kl覺覺 hakk覺nda 癟ok net bilgiler olmamakla birlikte, ABD'de 繹l癟羹len oranlar d羹nya geneli i癟in bir k覺yaslama olana覺 verebilir; Amerika Serebral Paralizi Dernei'nin verilerine g繹re, ABD'de toplam n羹fusun %0.2'si (1000'de 2) SP'li. Buna g繹re ABD'de yakla覺k 1.000.000 SP'li var. Bu rakama her y覺l 5000-7000 bebek ekleniyor. lkemizde ise bu konuda yeterli ve g羹venilir bir istatistik olmamakla birlikte, toplam n羹fus i癟erisindeki SP'li oran覺n覺n %1.66 (600'de 1) olduu tahmin edilmektedir. Buna g繹re T羹rkiye'de yakla覺k 700.000 SP'li bulunmaktad覺r.
   T羹rkiye'de oranlar覺n fazla olmas覺 akraba evlilikleri, hamilelik d繹neminde ge癟irilen hastal覺klar覺n fazla olmas覺 ve bak覺m artlar覺n覺n yetersizlii, doum artlar覺n覺n olumsuzluu, bebek bak覺m hizmetlerinin yetersizlii, ilk 癟ocukluk y覺llar覺nda bebeklerde bula覺c覺 ve ateli hastal覺klar覺n fazlal覺覺 ve beslenme yetersizlii gibi nedenlere balanmaktad覺r.

SP Nas覺l Erken Tehis Edilebilir?
   SP'li vakalarda fizik tedavi ve rehabilitasyonun baar覺s覺 i癟in erken tehis 癟ok 繹nemlidir. Aileler bebein geliiminde en ufak bir gecikme yada sapma g繹rd羹羹nde, yada aa覺daki belirtileri g繹zledikleri durumda derhal doktora bavurmal覺d覺rlar.

SP'nin habercisi olabilecek erken belirtiler:
   1 ayl覺k bebekte;
     S羹rekli alama
     Emme bozukluu
     Israrl覺 ve s羹rekli kusma
     evresinden gelen uyar覺lara cevap vermeme
     Havale (Konv羹lzyon)
   2 ayl覺k bebekte (yukar覺dakilere ek olarak);
     Bulunmas覺 gereken reflekslerin kayb覺
     Kaslarda a覺r覺 sertlik yada geveklik
   3 ayl覺k bebekte;
     G繹zde kayma, titreme
     Bebein s覺rt羹st羹, ba ve topuklar 羹zerinde yay gibi sert bir ekilde durmas覺
     Bebein g羹lmemesi, annenin y羹z羹ne bakmamas覺
   4 ayl覺k bebekte;
     Ba kontrol羹n羹n olmamas覺
     G繹zde odaklaman覺n salanamamas覺
    Elin yada ellerin be parmak i癟te kalacak ekilde yumruk halinde tutulmas覺
     Kaybolmas覺 gereken reflekslerin devam etmesi
   8 ayl覺k bebekte;
     D繹nme ve oturma aktivitelerinin olmamas覺
     El-g繹z koordinasyonunun yokluu
     Tekme atarken iki baca覺n da itilmesi
     Bebein bacaklar覺n覺 uzatarak oturduu pozisyonda v羹cudunun 繹ne eilmesi, bacaklar覺n birbiri 羹zerine binmesi
   10 ayl覺k bebekte;
    Emeklemenin olmamas覺 yada her iki aya覺n birden 癟ekilerek, s覺癟rar tarzda emekleme
     Ayaa kalkmada zorluk
     襤smi ile 癟ar覺l覺nca tepki vermemesi
     A覺zdan salya akmas覺
     Verilen yiyecei az覺na almamas覺 yada az覺na g繹t羹rememesi
   1 ya覺ndaki bebekte;
     Tutunarak y羹r羹yememesi
     Parmak ucuna basarak y羹r羹me

SP'ye Yol A癟an Nedenler
   Doum 繹ncesi, doum s覺ras覺nda ve doum sonras覺 nedenleri u ekilde s覺ralanabilir:

Doum 繹ncesi nedenler:
   Genetik durumlar
   Hamilelik d繹neminde ge癟irilen enfeksiyonlar (Rubella, herpes)
   Fetal anoksi (Bebein anne karn覺nda oksijensiz kalmas覺; beyin kanamas覺na neden olur.)
   Plasentan覺n geliim bozukluu yada erken ayr覺lmas覺
  Rh uyumazl覺覺 (eritroblasis fetalis, hemolitik anemi, hiperbilurunemi) Metabolik hastal覺klar (diabetes mellitus, hamilelik toksemisi)
   Geliimsel bozukluklar (vask羹ler yada iskelet yap覺da)
   Beslenme bozukluklar覺, sigara, alkol yada madde ba覺ml覺l覺覺
   Annenin enzim veya L-Dopa tedavisi g繹rmesi
   Akraba evlilikleri
  Annenin ald覺覺 ila癟lar (Zorunlu hallerde, doktor kontrol羹 d覺覺ndakiler)
   Hamileliin erken d繹neminde ge癟irilen t覺bbi m羹dahaleler

Doum s覺ras覺nda oluan nedenler:
   Zor doum (Anoksi), plasentan覺n erken ayr覺lmas覺, plasenta previa, uzayan doum
   襤la癟 sedasyonuna bal覺 asfiksi nedeniyle beyin kan damarlar覺nda kompresyon ve y覺rt覺lma
   Premat羹re (erken doum), postmat羹re (ge癟 doum)
   Kordon komplikasyonlar覺
   Geli anomalileri (makat doum, ayaktan geli)
   Forseps yada vakumla doum

Doum sonras覺 (post-natal) nedenler:
   D羹羹k doum kilosu
   Vask羹ler hadiseler ve intrakranial hemoraji
   Kafa travmas覺
   Ensefelopati
   Toksik durumlar
   Kardiak arreste (kalp durmas覺na) bal覺 anoksi
   N繹betler (Konv羹lzyon, epilepsi)
   T羹m繹r
   Viral ve bakteriyel beyin enfeksiyonlar覺
   Sar覺l覺k (Hiperbilirunemi)
   Menenjit

SP'li ocuun Tedavi ve Rehabilitasyonu
   SP, t覺bbi ve medikal yakla覺m ve rehabilitasyon yakla覺m覺 olarak iki y繹nl羹 ele al覺nmal覺d覺r.

T覺bbi ve Medikal Yakla覺m:
   Tehisle balar. SP tehisi Pediatrik N繹rolog bata olmak 羹zere, ilgili hekimler taraf覺ndan konulur. Tehiste yard覺mc覺 olmak 羹zere EEG (Elektro Ensefalografi), EMG (Elektro Myografi), SEP (Somatosensoryel Evok Potansiyel), VEP (Visuel Evok Potansiyel), MR (Magnetik Rezonans) gibi ileri tetkiklerden yararlan覺labilir.
   SP'li hastada direk SP'ye y繹nelik etkin bir ila癟 yoktur. Ancak hastal覺kla seyreden konv羹lzyon (havaleler) ve epilepsi i癟in yayg覺n ekilde ila癟 kullan覺lmaktad覺r. Bunun yan覺nda kaslardaki a覺r覺 sertlii 繹nlemek i癟in de baz覺 ila癟lar kullan覺lmaktad覺r.

Rehabilitasyon Yakla覺mlar覺:
   SP'li 癟ocukta bir 癟ok sorun bir araya gelerek aile ve 癟ocuk i癟in yaam覺 g羹癟letirir. Bu nedenle problemlerin iyi bir ekilde tan覺mlanmas覺 癟ok 繹nemlidir. Ancak bilimsel ve bilin癟li yakla覺m SP'li 癟ocuun daha ba覺ms覺z bir yaama kavumas覺n覺 salayabilir. SP'li 癟ocuun klinik tablosu, SP'nin nedenine, lezyonun iddetine, ekline ve dier komplikasyonlar覺n olup olmad覺覺na bal覺 olarak 癟ocuktan 癟ocua farkl覺l覺k g繹sterir. Bu nedenle her 癟ocuun tedavi ve rehabilitasyon program覺 farkl覺l覺klar i癟erir. SP'li 癟ocuklarda g繹r羹len problemlerin en aza indirilmesi ve onlar覺n topluma kazand覺r覺lmas覺 癟ok y繹nl羹 bir rehabilitasyon program覺yla salanabilir. Ailenin eitiminden, 癟ocuun fiziksel 癟evresinin d羹zenlenmesine kadar bir dizi sorun hesaba kat覺lmak ve rehabilitasyonun alan覺 i癟ine dahil edilmek zorundad覺r.

SP'li ocukta Rehabilitasyonun Ama癟lar覺:
   ocuklarda g繹r羹len hareket bozukluklar覺n覺 en aza indirmek
   Oluabilecek kas-iskelet sistemi bozukluklar覺n覺 繹nlemek, post羹r bozukluklar覺n覺n olumas覺n覺 engellemek
   G羹nl羹k yaam aktivitelerinde ba覺ms覺z davranabilmeyi salamak
   Yard覺mc覺 ara癟, gere癟 ve cihazlar覺 belirlemek
   Eer SP tablosuna elik eden, g繹rme, iitme, konuma ve zeka problemleri varsa bunlar覺n en aza indirilmesini salamak
   Aile eitimi vermek ve SP'li 癟ocuun eitimi konusunda aileye yol g繹stermek
   SP'li 癟ocuun yaayaca覺 mekanlar覺n d羹zenlemesini yapmak
  
     
 
Duyurular
 
     

Yararlı Bilgiler
Otizm nedir ?
Otizm ile Yaamaya Balamak?
Zeka Problemleri
renme G羹癟l羹kleri
Kekeleme
Fonolojik Bozukluk
Bedensel Engel
fke N繹betleriyle Baa 覺kmak
Pasif-Agresif Kiilik Bozukluu
Zihinsel Engellilerde Aile Eitiminin nemi
Mental Reterdasyon (zihinsel gerilik)
Disleksi
Down Sendromu
Zihinsel z羹rl羹 Bireyin zellikleri
Asperger Sendromu
A覺r覺 Hareketlilik (hiperaktivite)
Cerebral Palsy (beyin felci)
Rett Sendromu
Epilepsi (sara)